Ανακοίνωση Υπουργείου Πολιτισμού 2018

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ημ/νία: 28/08/2018
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/415843/9380/2931/1411
Ημ/νία Έκδοσης 28/08/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
Ρεθύμνου 1, Τ.Κ. 101 86 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ιωάννα Σακκά Τηλέφωνο: 210 8201752-774-761

Ανακοίνωση (link) & PDF
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σχολ. έτους 2018-19 για τις
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Κατόπιν των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 64 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018) και της Προκήρυξης υπ’ αριθ. 407694/9211/2897/1384/21-8-2018 (ΦΕΚ 3638/Β/2018), οι Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου) διεξάγονται από τις ίδιες τις Σχολές, με Επιτροπές οι οποίες προτείνονται από τις ίδιες και ορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

1. Για το σχολ. έτος 2018-19 οι αιτήσεις συμμετοχής στις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης υποβάλλονται στην έδρα κάθε Σχολής έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018. Με ανακοίνωση της κάθε Σχολής καθορίζονται οι ώρες, καθώς και η δυνατότητα υποβολής της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για περισσότερες από μία Σχολές, υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά σε κάθε μία από αυτές.

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις:

 1. Αίτηση (ο υποψήφιος τη λαμβάνει από τη Σχολή), η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

 2. Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β'βάθμιας Εκπαίδευσης.

 3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.
  Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

 1. Υποκριτική
  1. Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
  2. Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.
 2. Απαγγελία και Τραγούδι
  1. Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).
  2. Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).
 3. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.
  Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

4. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μεγαλύτερος από τον ανώτερο αριθμό σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί η Σχολή, μπορούν να εγγραφούν οι επιτυχόντες υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

5. Οι Εξετάσεις θα διενεργηθούν το διάστημα μεταξύ 17 Σεπτεμβρίου -11 Οκτωβρίου 2018. Με ανακοίνωση κάθε Σχολής θα υπάρξει ενημέρωση για το Πρόγραμμα των Εισαγωγικών Εξετάσεων (ακριβής ημερομηνία και ώρα).

6. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν τους υποψήφιους που είναι απόφοιτοι Λυκείου. Για όσους δε διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου (εξαιρετικά ταλέντα του άρθρου 12 του Ν.1158/81) οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ενώπιον Επιτροπής που θα συσταθεί από το ΥΠΠΟΑ. Με ειδική ανακοίνωση θα υπάρξει ενημέρωση για την υποβολή των αιτήσεων, τα εξεταζόμενα μαθήματα και την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Αντώνιος Κουτσούρης

Αποθήκευση
Προτιμήσεις χρήστη Cookies
Χρησιμοποιούμε Cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Εάν αρνηθείτε τα Cookies η ιστοσελίδα μας μπορεί να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη