Εισαγωγικές 2018 ΦΕΚ

  Εφήμερίδα της Κυβερνήσεως PDF

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Αυγούστου 2018
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3638
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 1. Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης σχολικού έτους 2018-2019.
 2. Τροποποίηση της 16984/3.4.1998 (ΦΕΚ 386/Β'/ 1998) απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ ΤΕΘΧ/407694/9211 /2897/1384
(1) Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δρα¬ματικής Τέχνης σχολικού έτους 2018-2019.


11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, προκηρύσσουμε:

1. Τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής) σχολικού έτους 2018-2019.

2. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για κάθε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του π.δ. 370/1983 θα διενεργηθούν ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση της οικείας Σχολής.

Οι Σχολές αποστέλλουν τις προτάσεις τους για την Επιτροπή Εξετάσεων στη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018.
Η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι πενταμελής.
Οι προτεινόμενοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (όπως ορίζονται στο άρθρο 16, του ν. 1158/1981), ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ. 370/1981).
Πέραν των πέντε μελών θα προτείνεται και γραμματέας υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχει χωρίς δικαίωμα βαθμο-λογήσεως και εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται το χρονικό διάστημα από 17 Σεπτεμβρίου μέχρι και 11 Οκτωβρίου 2018.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2018, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισαγομένων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται στη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ταυτόχρονα την ημέρα της ανακοίνωσής τους.

3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις:

 1. Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερό¬μενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυ¬τότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.
  Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις είναι κοινό για όλες τις Σχολές και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
  Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για περισσότερες από μία Σχολές, υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά σε κάθε μία από αυτές.

 2. Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.
  Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β'βάθμιας Εκπαίδευσης.

 3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.
  Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύ¬εται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

 4. Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου- ιας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικά με την απόδοση του ονοματεπώνυμου στα ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).
  Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολο¬γητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους.
  Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλε- πόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Υποβολή των αιτήσεων και πρόγραμμα Εξετάσεων
Η οικεία Σχολή δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων σπουδαστών από τις 27 Αυγούστου έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2018.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην έδρα κάθε Σχολής από τους ίδιους τους υποψηφίους, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.
Με ειδική ανακοίνωση, η οποία τοιχοκολλείται στο κτήριό της και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, κάθε Σχολή ενημερώνει για τον αριθμό των σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί (σύμφωνα με την παράγραφο 6 της παρούσας Προκήρυξης), τις ώρες υποβολής των αιτήσεων, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το σχέδιο της ανακοίνωσης κοινοποιείται πριν τη δημοσίευσή της στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α, προκειμένου να διασταυρω¬θεί με τα τηρούμενα στο αρχείο της Υπηρεσίας στοιχεία, αναφορικά με τον αριθμό σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί κάθε Σχολή.
Η οριστική ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α.
Το πρόγραμμα των Εξετάσεων ανακοινώνεται από τις Σχολές στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξή τους από τις 17 Σεπτεμβρίου 2018. Το σχέδιο του Προγράμματος κοινοποιείται πριν τη δημοσίευσή του στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α, προκειμέ¬νου να συντονιστεί η παρουσία των εκπροσώπων του ΥΠ.ΠΟ.Α στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εισαγωγικών. Η οριστική ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα στη Δ.Κ.Ε του ΥΠ.ΠΟ.Α.

5. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

 1. Υποκριτική
  1. Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
  2. Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστι¬κή Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.
 2. Απαγγελία και Τραγούδι
  1. Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).
  2. Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).

 3. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.
  Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβή¬του). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσό¬τερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

6. Αριθμός σπουδαστών ανά Σχολή
Προκειμένου να διατηρείται υψηλό επίπεδο σπουδών και να διασφαλίζεται η υγεία, η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο αριθμός σπουδαστών για κάθε Σχολή, ανά έτος σπουδών, πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε σχολή μπορεί να εγγράψει αριθμό σπουδαστών ανάλογο προς τις αίθου¬σες και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (άρθρο 11, του ν. 1158/1981).
Ειδικότερα, σε κάθε σπουδαστή θα πρέπει να αντιστοιχεί χώρος τουλάχιστον 2,5 τ.μ. για κάθε αίθουσα διδασκαλίας (άρθρο 2, του π.δ. 370/1983). Ο αριθμός των σπουδαστών κάθε τάξης ορίζεται σε 30 κατ' ανώτατο όριο (άρθρο 11, του ν. 1158/1981).
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι σπου¬δαστές από τα τετραγωνικά των εγκριμένων αιθουσών διδασκαλίας, ή περισσότεροι από 30 σπουδαστές στο ίδιο έτος σπουδών (ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά της αίθουσας) μπορούν να δημιουργούνται επιπλέον Τμήματα. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία μεταξύ των διαφορετικών ετών σπουδών ή των διαφορετικών Τμημάτων του ίδιου έτους σπουδών.

7. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

8. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισακτέων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων έως τις 11 Οκτωβρίου 2018. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής έκαστης σχολής αποστέλλονται στη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΟΑ ταυτόχρονα την ημέρα της ανακοίνωσής τους.

9. Οι επιτυχόντες σπουδαστές υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Α' έτος σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης στην οποία έχουν επιτύχει, από τις 12 μέχρι και τις 21 Οκτωβρίου 2018. Σπουδαστές οι οποίοι έχουν επιτύχει σε περισσότερες από μία Σχολές υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε μία από αυτές.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων σε κάποια Σχολή είναι μεγαλύτερος από τον ανώτερο αριθμό σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί (σύμφωνα με την παράγραφο 6 της παρούσης), μπορούν να εγγραφούν οι επιτυχόντες υπο¬ψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

10. Το διδακτικό έτος 2018-19 για τους α 'ετείς σπουδαστές θα ξεκινήσει στις 22 Οκτωβρίου 2018, ημέρα κατά την οποία θα αποσταλούν στη ΔΚΕ του ΥΠΠΟΑ: α) ο κατάλογος και οι αιτήσεις εγγραφής των σπουδαστών μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, β) το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ανά έτος (και Τμήμα εφόσον υπάρχουν), με αναφορά στις εγκεκριμένες αίθουσες διδασκαλίας και το εμβαδόν τους.

11. Προκειμένου να εγκριθούν οι εγγραφές των σπουδαστών ελέγχονται διεξοδικά, τα αποτελέσματα των Εισαγωγικών Εξετάσεων, η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και η τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 6 της παρούσας Προκήρυξης (μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας όπως τηρούνται στο αρχείο της ΔΚΕ).


11. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/294483/ 6256/ 2054/ 668/19-6-18
Εισηγητικό - Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, αποφασίζουμε:
Για έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους, τροποποιούμε το άρθρο 1 της αριθ. 16984/3-4-98 (ΦΕΚ 386/Β71998) υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού και ορίζουμε ειδικά για το σχολικό έτος 2018-19 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψη¬φίων του άρθρου 12 παρ. 3 του ν.1158/1981 (εξαιρετικά ταλέντα) για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις σχολικού έτους 2018-19, την 7η Σεπτεμβρίου 2018.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση αριθ. 16984/3.4.1998 (ΦΕΚ 386/Β71998), όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις αριθ. 65532/ 29.7.2005 (ΦΕΚ 1149/Β72005) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ ΤΕΘΧ/334500/7110/2198/758/ 9.7.2018 (ΦΕΚ 2946/Β7 2018) και το άρθρο 64 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α7 2018).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Αυγούστου 2018
Η Υπουργός ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Αποθήκευση
Προτιμήσεις χρήστη Cookies
Χρησιμοποιούμε Cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Εάν αρνηθείτε τα Cookies η ιστοσελίδα μας μπορεί να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη