Εγγραφές 2011

Εγγραφές 2011

Ξεκίνησαν οι εγγραφές Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου έτους σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Θα διαρκέσουν μέχρι την συμπλήρωση των τμημάτων.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία της Σχολής, καθημερινά στο 210-8231790, να ενημερωθείτε για τα δίδακτρα της σχολής όπως και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ή εγγραφείτε online, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης, "Μαίρης Βογιατζή Τράγκα" ανήκει στην μη κερδοσκοπική εταιρεία Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Κέντρο "Έναστρον", για αυτό και μπορεί να προσφέρει άριστη θεατρική εκπαίδευση σε ιδιαίτερα προσιτά δίδακτρα, ήτοι:
10 δόσεις των 265€ για το Πρώτο Έτος, εκ των οποίων η μία θεωρείται εγγραφή.
Σε περίπτωση καταβολή του συνολικού ποσού εφάπαξ, η εγγραφή είναι δωρεάν.
Τα δίδακτρα δεν θα μεταβληθούν για το 2011-2012.

Καλοκαιρινά Μαθήματα

Καλοκαιρινά τμήματα προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και του Εθνικού Θεάτρου. Με υψηλά ποσοστά επιτυχίας κάθε χρόνο.

Πρώτη περίοδος: 29 Ιουνίου έως 9 Αυγούστου 2011
Δεύτερη περίοδος: 22 Αυγούστου έως 28 Σεπτεμβρίου 2011

Από Δευτέρα ως Παρασκευή 5 - 8 το απόγευμα.

kalokairina 2011

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού για το Ακαδημαϊκό έτος 20010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων υποψηφίων σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών ∆ραματικής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής), για το σχολικό έτος 2011-2012.

2. Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, στο ''Θέατρο του Ήλιου'' - Φρυνίχου 10, Πλάκα - Αθήνα για τα μαθήματα «Υποκριτική» και «Απαγγελία – Τραγούδι» από 8 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00.
Αλφαβητικός πίνακας των εξεταζομένων κατά ημέρα για τα μαθήματα Υποκριτικής και Απαγγελίας - Τραγουδιού θα καταρτιστεί από τη ∆/νση Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και θα αναρτηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2011 στο κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ.Τ www.yppo.gr .
Μετά την ολοκλήρωση των προφορικά εξεταζόμενων μαθημάτων, θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων στο μάθημα «Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις ιστορίας θεάτρου και λογοτεχνίας» με ανακοίνωση της αρμόδιας ∆/νσης.

3. Η αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα, έως και 15 Ιουλίου 2011, συνοδευόμενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίγραφο ή φωτοτυπία επικυρωμένη από επίσημη Αρχή. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους ∆/νσεις Β ́ βάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή με συστημένη επιστολή. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων.

 

4. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

 1. Υποκριτική:
  -Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασσικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
  -Ανάγνωση ενός κειμένου που θα αποδοθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της Εξεταστικής Επιτροπής. (Το κείμενο θα δοθεί έγκαιρα την ημέρα της εξέτασής των υποψηφίων)
 2. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι (της επιλογής των υποψηφίων)
 3. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (γραπτά). Το μάθημα θα εξεταστεί στην ελληνική γλώσσα με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου.

 

5. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα ανωτέρω μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.
Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

6. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά την κύρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού των ονομαστικών πινάκων των εισαγομένων, που θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή.
Οι πίνακες ανακοινώνονται στο κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.yppo.gr .

7. Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

8. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

 

Ο Υφυπουργός
Γεώργιος Νικητιάδης

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού για το Ακαδημαϊκό έτος 20011-2012, υποψηφίων σπουδαστών που δεν κατέρχουν Απολυτήριο Λυκείου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Την διενέργεια των εξετάσεων, για την κατ ́ εξαίρεση εισαγωγή στο Α ́ έτος των Ανωτέρων Σχολών ∆ραματικής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής), υποψηφίων σπουδαστών που δεν κατέρχουν Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου παλαιού τύπου, και είναι προικισμένοι στη ∆ραματική Τέχνη (Ταλέντα), οι οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρετικές και ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 1158/81, για το σχολικό έτος 2011 - 2012.

2. Οι εν λόγω εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, στο ''Θέατρο του Ήλιου'' - Φρυνίχου 10, Πλάκα - Αθήνα την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2011 και από ώρα 10.00 π.μ.

3. Ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86 Αθήνα, έως και 15 Ιουλίου 2011, συνοδευόμενη απαραίτητα με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Εάν δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού.
 2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, ότι έχει διακόψει τις σπουδές του στο Γυμνάσιο ή Λύκειο (τάξη και έτος διακοπής φοίτησης). ∆υνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις, έχουν οι γεννηθέντες μέχρι 30.6.1994.

4. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή με συστημένη επιστολή. Αίτηση συμμετοχής υποψηφίου που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων.

5. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, είναι:
α. Υποκριτική (δύο μονόλογοι της επιλογής τους)
β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι (της επιλογής των υποψηφίων)
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογο- τεχνίας (προφορικά).

6. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα ανωτέρω μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση ή αποκλειστεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία λαμβάνει μονάδα.

7. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά την κύρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του ονομαστικού πίνακα των εισαγομένων, που θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή.
Ο πίνακας ανακοινώνεται στο κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.yppo.gr .

8. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού χορηγεί βεβαίωση στους επιτυχόντες, με την οποία εγγράφονται σε οποιαδήποτε Σχολή επιθυμούν να φοιτήσουν.

9. Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

10. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

Ο Υφυπουργός
Γεώργιος Νικητιάδης

 

Αποθήκευση
Προτιμήσεις χρήστη Cookies
Χρησιμοποιούμε Cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Εάν αρνηθείτε τα Cookies η ιστοσελίδα μας μπορεί να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη