Αιτήσεις Υπουργείου Πολιτισμού έως 9/9

Εγγραφή στην Δραματική Σχολή Τράγκα


 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα, 17 Αυγούστου 2016
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για τις ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ σχολ. έτους 2016-17


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (αρχείο pdf)


Για τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ


Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 9 Σεπτεμβρίου 2016:

 • Στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα, αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00, ή
 • Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 9/9/16 – φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου από τον υποψήφιο), ή
 • - Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση teth . dthh @ culture .gr. Η αίτηση (υπογεγραμμένη) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά -«σκαναριστούν»). Αποδεκτοί τύποι αρχείων: pdf, doc, docx.


1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www . yppo .gr / Σύγχρονος Πολιτισμός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού). Η αίτηση συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.
 • β) Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής (χορηγείται από τις Δ/νσεις Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης).
 • γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμοαπό το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

2. Εξεταζόμενα μαθήματα

 • α. Υποκριτική:
  • Μονόλογος της επιλογής του υποψηφίου (από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο)
  • Απόδοση ενός κειμένου (που θα δοθεί στον υποψήφιο) σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής
 • β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι (της επιλογής του υποψηφίου)
 • γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (γραπτά)

3. Εξετάσεις
Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για τα μαθήματα
Υποκριτικής και Απαγγελίας - Τραγουδιού από 28 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00.

Αλφαβητικός πίνακας των εξεταζομένων κατά ημέρα για τα μαθήματα «Υποκριτική» και «Απαγγελία – Τραγούδι» και ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2016, στην οδό Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο site www . yppo .gr. (Σύγχρονος Πολιτισμός / Πληροφορίες για τον Πολίτη / Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού).

Το μάθημα «Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας» θα εξεταστεί μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων στα μαθήματα «Υποκριτική» και «Απαγγελία-Τραγούδι».


*****


Πληροφορίες για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης υπάρχουν στο site του Υπουργείου
( www . yppo .gr Σύγχρονος Πολιτισμός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης).
Πληροφορίες για τις εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου: 210 - 52.25.634
( www . n - t .gr ).
Πληροφορίες για τις εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος: 2310 - 58.91.04.
( www . ntng .gr )


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
Αθήνα, 17 Αυγούστου 2016


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για τις ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ σχολ. έτους 2016-17

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για όσους δεν διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου
(ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑΛΕΝΤΑ του άρθρου 12 του Ν. 1158/81)

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 9 Σεπτεμβρίου 2016:

 • Στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα, αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 15:00, ή
 • Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 9/9/16 – φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου από τον υποψήφιο), ή
 • Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση teth . dthh @ culture .gr. Η αίτηση (υπογεγραμμένη) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά - «σκαναριστούν»). Αποδεκτοί τύποι αρχείων: pdf, doc, docx.

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www . yppo .gr / Σύγχρονος Πολιτισμός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού). Η αίτηση συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.
 • β) Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει διακόψει οριστικά τις σπουδές του στο Λύκειο (έτος και τάξη διακοπής φοίτησης). Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας με τίτλο σπουδών της ημεδαπής (χορηγείται από τις Δ/νσεις Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης).
 • γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

2. Εξεταζόμενα μαθήματα:

 • α. Υποκριτική: Δύο μονόλογοι της επιλογής του υποψηφίου
 • β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι (της επιλογής του υποψηφίου)
 • γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (προφορικά)

3. Εξετάσεις
Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 και από ώρα 10.00 π. μ. (ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2016, στην οδό Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο site www . yppo .gr Σύγχρονος Πολιτισμός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού).


*****
Πληροφορίες για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης υπάρχουν στο site του Υπουργείου ( www . yppo .gr Σύγχρονος Πολιτισμός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης).


 

Social Networks

Τηλέφωνο-Διεύνθυση

"Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης
Μαίρης Βογιατζή Τράγκα - Ε.Π.Κ.Ε."
Μπουμπουλίνας και Δεληγιάννη 19,
τκ. 106 82 ,
Αρχαιολογικό Μουσείο - Κέντρο - Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 - 82 31 790
Κινητό: 698 05 88 063 (what'up)