Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ «ΜΑΙΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΤΡΑΓΚΑ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ανωτέρα Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης «ΜΑΙΡΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΤΡΑΓΚΑ» (εφεξής «η Σχολή») καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική συμμόρφωσή της προς τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 679/2016 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και προς όλους τους σχετικούς εφαρμοστέους νόμους, κανόνες και κανονισμούς, ως εκάστοτε ισχύουν αναφορικά με τη συλλογή, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, διαβίβαση, τροποποίηση, διαγραφή ή/και αποκάλυψη οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας αυτή (ενν. η Σχολή) λάβει και επεξεργαστεί στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της.

Η παρούσα Πολιτική θέτει τις βασικές αρχές με τις οποίες η Σχολή επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των σπουδαστών των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού της τόπου www.tragadramaschool.gr και άλλων προσώπων και υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του ΓΚΠΔ.

Ειδικότερα, κάθε σπουδαστής κατά την εγγραφή του στη Σχολή παρέχει ρητά τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών από την τελευταία και δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς για τα δικαιώματά του και τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων από τη Σχολή.

Περαιτέρω, ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας www.tragadramaschool.gr, η οποία ανήκει στη Σχολή, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου πριν από την επίσκεψη/περιήγηση σε αυτήν και εάν δεν συμφωνεί οφείλει να ΜΗΝ κάνει χρήση του περιεχομένου της. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ότι αποδέχεται την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του, όπου αυτή απαιτείται.

Η Σχολή δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να μεταβάλλει, να τροποποιεί και να προσαρμόζει την Πολιτική Απορρήτου, ανάλογα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του απορρήτου. Τα υποκείμενα των δεδομένων οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον δεν εκφράζουν ρητώς αντίρρηση/εναντίωση θεωρείται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου. Οι δε χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση αυτής, θεωρείται ότι αποδέχονται επίσης ανεπιφύλακτα την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Σε κάθε περίπτωση η Σχολή τηρεί και εφαρμόζει όλες τις αρχές του Κανονισμού (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμό σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων,ακρίβεια, περιορισμό χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Δεδομένα σπουδαστών Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τη φοίτηση των σπουδαστών στη Σχολή και εξ αφορμής αυτής, είναι τα εξής: α) Δεδομένα που ζητούνται απευθείας από τους σπουδαστές κατά την εγγραφή τους και συγκεκριμένα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email. β) Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης και αφορούν την επίδοση και πρόοδο των σπουδαστών, ήτοι ενδεικτικά το πρόγραμμα φοίτησης και τα επιμέρους μαθήματα που αυτοί παρακολουθούν, τους βαθμούς και λοιπά δεδομένα που αφορούν τις επιδόσεις τους, τις απουσίες τους, τυχόν βραβεία/υποτροφίες και/ή λοιπές διακρίσεις τους κ.α. γ) Φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις κ.λπ. των σπουδαστών κατά τη φοίτησή τους στη Σχολή, τα οποία λαμβάνονται και τηρούνται για αρχειακούς λόγους είτε στο πλαίσιο των μαθημάτων, είτε στο πλαίσιο προβών για το ανέβασμα θεατρικών έργων και εκδηλώσεων στο Θέατρο «Έναστρον», είτε στο πλαίσιο εν γένει εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων που πραγματοποιούνται με ευθύνη της Σχολής ή υπό την υποστήριξήτης, τόσο εντός όσο και εκτός των χώρων της Σχολής (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εξετάσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.α.).

Τα ως άνω δεδομένα τυγχάνουν συλλογής, καταχώρισης, αρχειοθέτησης, αποθήκευσης σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, χρήσης, διαγραφής και καταστροφής. Είναι διαθέσιμα αποκλειστικά και μόνο στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής και στη Διεύθυνση της Σχολής, καθώς και σε δημόσιες ή δικαστικές αρχές εφόσον αυτό καθίσταται απαραίτητο είτε εκ του νόμου (π.χ. διαβίβαση δεδομένων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού) είτε λόγω ενδεχόμενης άσκησης εννόμου συμφέροντος της Σχολής προς δικαστικές ή άλλες αρχές.

Η Σχολή διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχόν διαρροή ή/και απώλεια αποθηκεύοντάς τα σε ασφαλές περιβάλλον με προστατευμένη και πλήρως ελεγχόμενη πρόσβαση.

2. Δεδομένα τουχρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας

α) Στοιχεία που καταχωρίζει ο ίδιος ο χρήστης/ επισκέπτης της ιστοσελίδας:Κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στην ιστοσελίδα της Σχολής, μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη/επισκέπτη να παρέχει προσωπικά δεδομένα του είτε για να κάνει χρήση κάποιας υπηρεσίας, είτε για να δηλώσει συμμετοχή σε κάποια δράση ή εκδήλωσητης Σχολής, είτε για να υποβάλει κάποια αίτηση ή να εγγραφεί στο Νewsletter, είτε για να επικοινωνήσει με τη Σχολή ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να ζητηθούν από τον χρήστη/επισκέπτη είναι, μεταξύ άλλων, ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, τηλέφωνοκαι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

β) Πληροφορίες πρόσβασης: Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα της Σχολής, μπορεί να καταγραφούν προσωποποιημένα δεδομένα σχετικά με τη συσκευή από την οποία ο χρήστης/επισκέπτης απέκτησε πρόσβαση σε αυτήν, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου του internet του χρήστη/επισκέπτη (IP address), στοιχεία γεωγραφικής πρόσβασης, πληροφορίες επισκεψιμότητας, ανιχνευτές μοναδικότητας συσκευών πρόσβασης, πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser, έκδοση λειτουργικού συστήματος, ημερομηνία και ώρα αιτήματος, διεύθυνση ιστοσελίδας ή συναφείς πληροφορίες.

γ) Cookies: Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση της ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης στο φάκελο προσωπικού προφίλ κάθε χρήστη και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης. Επισημαίνεται ότι με εξαίρεση τα λεγόμενα απαραίτητα cookies, που είναι τα cookies λειτουργικότητας και προτιμήσεων και που είναι απολύτως απαραίτητα για να έχει ο χρήστης/επισκέπτης ακώλυτη πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, όλα τα υπόλοιπα cookies (στατιστικών, διαφήμισης και προσωποποίησης) καταχωρίζονται στον εξυπηρετητή της Σχολής μόνο αφού ο χρήστης/επισκέπτης δώσει τη συγκατάθεσή του και τα ενεργοποιήσει κατά την είσοδό του στην ιστοσελίδα. Περισσότερα για τα cookies βλ. εδώ

δ) Ενδέχεται στην ιστοσελίδα της Σχολής να περιέχονται σύνδεσμοι (hyperlinks) σε τρίτες ιστοσελίδες προς διευκόλυνση του χρήστη/επισκέπτη. Σημειώνεται ότι η Σχολή δεν ελέγχει τρίτες ιστοσελίδες ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή για τις πρακτικές/πολιτικές ασφαλείας που ακολουθούν ή για το σύνδεσμό των τρίτων ιστοσελίδων.

ε) Ενδέχεται, επίσης, να έχουν εγκατασταθεί “plug ins” τρίτων ιστοσελίδων όπως YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Google Plus ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούν “third party cookies”. Καθώς η πολιτικές χρήσης των cookies των τρίτων ιστοσελίδων μπορεί να αλλάζουν/ αναθεωρούνται, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να ενημερώνεται για τις συγκεκριμένες πολιτικές απευθείας από τις ιστοσελίδες που τα χρησιμοποιούν. Ο επισκέπτης μπορεί να απενεργοποιήσει τη χρήση cookies μέσω τις επιλογές του browser που χρησιμοποιεί.

στ) Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ της ιστοσελίδας και του προγράμματος περιήγησης του χρήστη/επισκέπτη, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Η Σχολή συλλέγει επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που έχειαποκτήσει με τη συναίνεση του χρήστη/επισκέπτη και που είναι αναγκαία για τηνεκπλήρωση των κατωτέρω αναφερόμενων σκοπών, τα οποία συλλέγονται,επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται σε ασφαλές περιβάλλον καισύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ιδίως του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία και διαχείριση δεδομένωνπροσωπικού χαρακτήρα. Η Σχολή καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβητην καταστροφή αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Η Σχολή μας δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει, να διανείμει, να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν αναγκαστεί να το πράξει αυτό από τον νόμο, τις αρχές ή με δικαστική απόφαση.

ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Ως προς τα δεδομένα σπουδαστών Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των σπουδαστών συλλέγονται στο πλαίσιο και σε εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του σπουδαστή και της Σχολής και επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

α) Για την οργάνωση και διεξαγωγή της φοίτησης του σπουδαστή σε εκτέλεση της μεταξύ του σπουδαστή και της Σχολής σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών θεατρικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής και τις ισχύουσες διατάξεις περί λειτουργίας των σχολών δραματικής τέχνης.

β) Για τη μεταξύ του σπουδαστή και της Σχολής επικοινωνία περί θεμάτων που αφορούν στη φοίτηση του σπουδαστή καθώς και για την ενημέρωση του τελευταίου σχετικά με τις εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές και εν γένει πολιτιστικές δράσεις της Σχολής.

γ) Για λόγους τήρησης αρχείου της Σχολής και για την προβολή των δράσεων της Σχολής. Επιπλέον, η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ολοκληρωμένη εκπλήρωση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών σκοπών της Σχολής και ειδικότερα την ενημέρωση του ιστορικού αρχείου και την αποτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την περαιτέρω μελλοντική εξέλιξη και βελτίωσή τους. Σε κάθε περίπτωση, η Σχολή δεσμεύεται κατά την επεξεργασία των ως άνω δεδομένων να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία τους από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, ενώ όλα τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εκπαιδευτική λειτουργία της Σχολής αποκλειόμενης κάθε εμπορικής χρήσης.

δ) Για τη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (πχ για την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών).

ε) Για την είσπραξη τυχόν οφειλόμενων διδάκτρων καθώς και για λοιπές δικαστικές ενέργειες και μέχρι την εξωδική ή δικαστική επίλυση της εκάστοτε διαφοράς.

2. Ως προς τα δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής, συλλέγονται σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας και όπως απαιτείται από τους όρους χρήσης και λειτουργίας αυτής.Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπους:

α) Για την απάντηση ερωτημάτων και ικανοποίηση αιτημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Σχολή μέσω της ιστοσελίδας.

β) Για την προώθηση και την ενημέρωση για τις δράσεις της Σχολής.

γ) Για την ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της Σχολής, την οργάνωση των μαθημάτων, τη διενέργεια των εξετάσεων και την προβολή εν γένει ανακοινώσεων που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

δ) Για την αποστολή ενημερωτικών εντύπων και εν γένει ενημερωτικού υλικού για θέματα που το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων έχει επιλέξει με την εγγραφή του/συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα.

ε) Για τη συμμόρφωση της Σχολής προς τις νομικές υποχρεώσεις της και τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της.

στ) Για την ορθή, ασφαλή και νόμιμη λειτουργία της ιστοσελίδας. Ειδικά για την καταχώριση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου και την επεξεργασία των στοιχείων από τα υποχρεωτικό Cookie, νόμιμη βάση αποτελεί το έννομο συμφέρον της Σχολής να προστατεύσει την ασφάλεια και την ακεραιότητα της ιστοσελίδας.

ζ) Τέλος, η επεξεργασία των στοιχείων του χρήστη/επισκέπτη από τα προαιρετικά Cookies στηρίζεται στην συγκατάθεσή του, δηλαδή στην ενεργοποίηση κάθε cookie κατά την είσοδό του στην ιστοσελίδα, την οποία μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί με τον ίδιο τρόπο, απενεργοποιώντας τα cookies που δεν επιθυμεί.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Σχολή θα διατηρεί τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη καθενός από τους παραπάνω επιδιωκόμενους σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός της περιόδου αποθήκευσης και εν γένει επεξεργασίας γίνεται σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης και της αναγκαιότητας.

Ειδικά για την μετά την ολοκλήρωση ή με την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών μεταξύ του σπουδαστή και της Σχολής, η Σχολή θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για το αρχείο που τηρεί, προκειμένου να είναι σε θέση να χορηγεί μελλοντικά βεβαιώσεις σπουδών, βεβαιώσεις φοίτησης, αναλυτική βαθμολογία κ.λπ., οποτεδήποτε αυτά ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων.

Φωτογραφίες και βίντεο που λαμβάνονται κατόπιν συγκατάθεσης του σπουδαστή και αναρτώνται στην ιστοσελίδα ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Σχολής, μπορούν να παραμείνουν αναρτημένα εκεί έως και πέντε έτη.

Σε περίπτωση έγερσης δικαστικών αξιώσεων, τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί διατηρούνται επί όσο χρόνο απαιτείται για την οριστική και αμετάκλητη επίλυσή των εν λόγω διαφορών.

Η Σχολή δύναται να διατηρήσει δεδομένα των υποκειμένων όπως τα έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα της ιστοσελίδας, προκειμένου να αποστέλλει ενημερωτικό υλικό για την δράση και τις υπηρεσίες της. Η εν λόγω διατήρηση των δεδομένων πραγματοποιείται κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου (εκτός αν λαμβάνει την επικοινωνία βάσει έτερης νομικής βάσης πχ. λόγω συμβατικής σχέσης ή εννόμου συμφέροντος της Σχολής για ενημέρωση), όπου αυτή απαιτείται, την οποία έχει δικαίωμα να ανακαλέσει στο μέλλον χωρίς να θίγεται η επεξεργασία που έχει λάβει χώρα μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης ή μέχρι τη στιγμή της δήλωσης (μέσω της επιλογής unsubscribe) ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα για νέα και δράσεις της Σχολής.

Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής του χρήστη/επισκέπτη (υπολογιστής, κινητό ή ταμπλέτα) που καταχωρίζεται αυτόματα στον εξυπηρετητή της Σχολής (server) κατά την είσοδό του στην ιστοσελίδα, τηρείται τρεις μήνες από την ημερομηνία εισόδου σε αυτήν και, εν συνεχεία, διαγράφεται αυτομάτως.

Καθόσον αφορά στα προαιρετικά cookies, αυτά τηρούνται για όσο χρόνο αναφέρεται στην πολιτική cookies.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Κατά κανόνα η Σχολή δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σύμφωνα με τα ανωτέρω σε τρίτους, παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από τη νομοθεσία ή/και το κανονιστικό πλαίσιο ή στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης ή σχετικών αιτημάτων. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι π.χ. επίσημοι πανεπιστημιακοί, εποπτικοί, κρατικοί φορείς (πχ. Υπουργείο Πολιτισμού, ΑΠΔΠΧ κ.λπ.), όταν κληθεί η Σχολή να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς για σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία ή/και να αποτρέψει σε βάρος της και σε βάρος των σπουδαστών έκνομες ενέργειες (π.χ. απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κ.λ.π.).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι σπουδαστές μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν τα παρακάτω δικαιώματα είτε εγγράφως στη γραμματεία της Σχολής είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση .............., υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν ομοίως να ασκήσουν τα κατωτέρω δικαιώματα απευθυνόμενοι στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για τα Προσωπικά Δεδομένα της Σχολής κ................. τηλ ............. email ..........

Συγκεκριμένα, τα δικαιώματα αυτά είναι:

α) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή ενημέρωσης από τον Υπεύθυνο της Σχολής σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων, τη διάρκεια και τον τρόπο επεξεργασίας κ.λ.π.

β) Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ελλιπών ή/και ανακριβών στοιχείων.

γ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη).

δ) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, δηλαδή δικαίωμα να ζητηθούν και να ληφθούν όλα τα δεδομένα που έχουν δοθεί στη Σχολή σε μορφή χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη, ή να ζητηθεί και η μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση ενδεχόμενων αντιρρήσεων των δικαιούχων ως προς την επεξεργασία τους.

στ) Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης της επεξεργασίας των δεδομένων, εφόσον ο δικαιούχος θεωρήσει ότι θίγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

ζ) Σε ειδικές περιπτώσεις που απαιτείται τυχόν πρόσθετη ρητή συγκατάθεση του σπουδαστή (πχ για φωτογραφίες, βίντεο κ.α.), ο δικαιούχος μπορεί να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή και οποτεδήποτε, με μελλοντική ισχύ, με την κατάθεση έγγραφης δήλωσης στη Γραμματεία της Σχολής ή αποστολή email στο .................

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Σχολή δηλώνει ότι θα συμμορφώνεται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος. Για όσες προσωπικές πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων της Σχολής, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Η Σχολή θα αναφέρει κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι πάσης φύσεως δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον κρίνουν ότι παραβιάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου βρίσκεται αναρτημένη στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής. Στα ως άνω σημεία θα αναρτώνται επίσης και τυχόν τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις της Πολιτικής αυτής, για τις οποίες άπαντες οφείλουν να ενημερώνονται.

update Ιούνιος 2021

Αποθήκευση
Προτιμήσεις χρήστη Cookies
Χρησιμοποιούμε Cookies για να διασφαλίσουμε την καλύτερη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Εάν αρνηθείτε τα Cookies η ιστοσελίδα μας μπορεί να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη